Vedtægter for Aakirkeby Borgerforening

 

 

§ 1.

Formål

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som borgere i Aakirkeby.

 

§ 2.

Medlemmer

 

Som medlemmer kan optages alle der er interesseret i foreningens arbejde. Et medlemskab dækker hele husstanden, dog således at en husstand maksimalt har 2 stemmer.

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

§ 3.

Kontingent

 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kommer et medlem i restance med 3 måneder og efter en skriftlig påmindelse stadig ikke har betalt, har bestyrelsen ret til at slette vedkommende, der ikke kan optages som medlem igen før restancen er betalt.

 

§ 4.

Medlemmernes forpligtelser

 

Foreningens medlemmer er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter samt de beslutninger, som træffes af generalforsamlingen.

 

Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig eksklusion efter beslutning af bestyrelsen. Ethvert ekskluderet medlem har ret til personligt at forelægge eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 5.

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

 

Alle generalforsamlinger skal bekendtgøres med 14 dages varsel i de bornholmske dagblade.

 

Ved enhver ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent og stemmetællere

2.      Beretning ved formanden om foreningens virksomhed

3.      Beretning fra de i § 7 nævnte arbejdsgrupper

4.      Revideret årsregnskab forelægges til godkendelse

5.      Indkomne forslag

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Valg 

  1. valg af formand/kasserer, der vælges skiftevis for 2 år
  2. valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges skiftevis for 2 år
  3. valg af 2 suppleanter, der vælges hvert år
  4. valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der vælges skiftevis for 2 år
  5. valg af styrings-gruppemedlemmer til de i § 7 nævnte arbejdsgrupper
  6. valg af 7 repræsentanter og 2 suppleanter til institutionen Aakirkeby-hallerne S/I

 8.     Eventuelt

Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag der er optaget på dagsorden med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.

 

For vedtagelse af nye vedtægter og vedtægtsændringer kræves 2/3 del flertal på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Hvis det forlanges, skal stemmeafgivningen foregå skriftligt. Samtlige medlemmer over 18 år har stemmeret.

 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt og skal indkalde til en sådan senest 30 dage efter at mindst 15 af foreningens stemmeberettigede medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

 

§ 6.

Bestyrelse og revision

 

På førstkommende bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær samt udpeger 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til Blomsterfestfonden.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 af medlemmerne, der iblandt formanden eller næstformanden er til stede.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indestår for alle ind- og udbetalinger og er ansvarlig for foreningens kassebeholdning.

 

Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen forelægge det reviderede regnskab for bestyrelsen.

 

Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens bøger og regnskabsbilag samt formue.

Afhændelse og pantsætning af foreningens aktiver kan ske iflg. generalforsamlingens beslutning.

 

§ 7.

Foreningens opbygning

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer. Bestyrelsen har ansvaret for økonomi, koordinering af de enkelte arbejdsgrupper samt foreningens forbindelser udadtil.

 

Der nedsættes følgende arbejdsgrupper:

 

a)    En arbejdsgruppe der beskæftiger sig med områdets fysiske planlægning.

b)    En arbejdsgruppe der beskæftiger sig med lokalhistorie, by bevaring, fotoarkiv m.m.

c)    En arbejdsgruppe der beskæftiger sig med medlemsaktiviteter, såsom fester, arrangementer,

medlemsinformation o.l.

d)    En arbejdsgruppe som skal være en kunstforeningsgruppe baseret på aktiviteter i og omkring 2RN samt galleri 2RN.

 

Yderligere arbejdsgrupper kan nedsættes efter beslutning på en generalforsamling.

 

Hver arbejdsgruppe ledes af en styringsgruppe der består af 3 medlemmer hvoraf de 2 vælges på generalforsamlingen, medens bestyrelsen af sin midte vælger det sidste medlem.

 

Samtlige af foreningens medlemmer har ret til at deltage i de arbejdsgrupper, de har lyst til.

 

Retningslinjer for arbejdsgruppernes arbejde fastsættes af de enkelte styringsgrupper og bestyrelse i samarbejde.

 

§ 8

Foreningens opløsning

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en hertil indkaldt generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte.

 

Såfremt under ½ af foreningens medlemmer giver møde afholdes ny generalforsamling tidligst 21 dage efter første generalforsamling.

 

Her kan den endelige beslutning om opløsning træffes med 3/4 flertal uanset antallet af fremmødte.

Foreningens aktiver skal efter en opløsning anvendes til gavn for områdets beboere i.h.t. foreningens formålsparagraf.

Endelig beslutning om midlernes anvendelse træffes ved den opløsende generalforsamling.

 

 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 13.3.2013 og efterfølgende endelig vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 7.5.2013

 
admin
Ray Ban Espana gafas de sol ray ban Ray Ban Baratas Jimmy Choo Outlet Jimmy Choo buy fifa coins cheap fifa coins cheap fifa 14 coins calvin klein boxers cheap calvin klein boxers calvin klein uk calvin klein underwear uk cheap calvin klein boxers cheap calvin klein oakley solbriller oakley goggles solbriller oakley nike free run nike free run 3 nike free run dame nike air max nike air max 90 nike air max women ray ban ray ban solglasögon ray ban glasögon oakley solglasögon oakley glasögon solglasögon oakley cheap calvin klein cheap calvin klein boxers cheap calvin klein uk cheap calvin klein underwear calvin klein underwear calvin klein boxers sale calvin klein ladies boxers calvin klein ladies underwear